Sulge

Sisenen kliendina

Rahaülekanded

Teeninduspunktid
Kliendid

Partnerid

Partneri Administraator
Partneri Compliance

Rahapesu andmebüroo ülesanded

Äri paneb inimese proovile

RAB FI RTRTS

Rahapesu andmebüroo põhiülesanded

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RTRTS) § 37 lg 1 kohaselt on rahapesu andmebüroo ülesanneteks:

  • vastavalt RTRTS-i §-dele 32 ja 33 saadud teabe kogumine, registreerimine, töötlemine ja analüüsimine. Selle käigus kontrollitakse, kas rahapesu andmebüroole edastatud andmed on olulised rahapesu või sellega seotud kuritegude, samuti terrorismi rahastamise vältimiseks, tuvastamiseks või uurimiseks;
  • rahapesu andmebüroole andmeid esitanud isiku teavitamine tema esitatud andmete kasutamise kohta käesoleva lõike punktis 1 nimetatud eesmärkidel, lähtudes vajadusest parandada teatamiskohustuse täitmist kohustatud isikute poolt;
  • kriminaaltulu jälitamine ning seaduses sätestatud alustel ja ulatuses riikliku sunni rakendamine;
  • järelevalve teostamine kohustatud isikute tegevuse üle käesoleva seaduse täitmisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
  • rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimise ja tuvastamise alane avalikkuse teavitamine ning vastavate statistiliste andmete analüüsimine, koondülevaate koostamine ja avaldamine vähemalt üks kord aastas;
  • koostöö kohustatud isikutega, uurimisasutustega ning politseiasutustega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel;
  • kohustatud isikute, uurimisasutuste, prokuröride ja kohtunike koolitamine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seonduvates küsimustes;
  • välissuhtlemise ja teabevahetuse korraldamine vastavalt RTRTS-i §-le 46;
  • järelevalve teostamine rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 lõike 1 punktides 3-5 nimetatud abinõude rakendamisel, kui seaduse või Euroopa Liidu õigusaktiga ei ole sätestatud teisiti; käesolevas seaduses sätestatud väärtegude menetlemine.