Sulge

Sisenen kliendina

Rahaülekanded

Teeninduspunktid
Kliendid

Partnerid

Partneri Administraator
Partneri Compliance

Eesti õigusaktid

Üks seadus - üks õigus kõigi jaoks

RAHAPESU ANDMEBÜROO

Eesti õigusaktid

Rahvusvahelised õigusaktid

EL I rahapesu tõkestamise direktiiv 91/308 - eesti keeles, inglise keeles

EL II rahapesu tõkestamise direktiiv 2001/97 - eesti keeles, inglise keeles

EL III rahapesu tõkestamise direktiiv 2005/60 - eesti keeles, inglise keeles

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta (EÜ) nr 1781/2006 - eesti keeles, inglise keeles

Rahapesu toimkonna (Financial Action Task Force (FATF )) 2003. aasta 40 soovitust (The 40 Recommendations) rahapesu ja terrorismi vastase võitluse tõkestamiseks - eesti keeles (mitteametlik tõlge), inglise keeles

FATFi 9 erisoovitust terrorismi rahastamise tõkestamise kohta (FATF 9 Special Recommendations) - eesti keeles (tõlge), inglise keeles

Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsioon (CETS No.: 141) - 1990 - eesti keeles, inglise keeles

Euroopa Nõukogu terrorismi rahastamise, rahapesu ja kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsioon - 2005 - eesti keeles, inglise keeles

Nõukogu otsus liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise koostöö korra kohta teabe vahetamisel (2000/642/JSK), 2000 - eesti keeles, inglise keeles

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu, eesti keeles, inglise keeles

Nõukogu raamotsus, milles käsitletakse rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemist, uurimist, blokeerimist, arestimist ja konfiskeerimist (2001/500/JSK) - eesti keeles, inglise keeles

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2000/46/EÜ elektronrahaasutuste asutamise ja tegevuse kohta ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle peetava järelevalve kohta - eesti keeles, inglise keeles

Terrorismi tõkestamise Euroopa konventsioon - eesti keeles, inglise keeles

Komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, 1. august 2006 , Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega riikliku taustaga isik ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta - eesti keeles, inglise keeles

Euroopa Liidu ühtse välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise raames vastu võetud piiravad meetmed ja sanktsioonid

Eesti õigusaktid

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus

Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm ja selle täitmise juhend - Siseministri 23.01.2008 määrus nr 12

Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord - Siseministri 23.01.2008 määrus nr 13

Nõuded krediidi- ja finantseerimisasutuse poolt kehtestatavatele protseduurireeglitele ning nende rakendamisele ja täitmise kontrollimisele - Rahandusministri 3. aprilli 2008. a määrus nr 10

Rahapesu ja terrorismi rahastamise väikese riski kriteeriumid, mille korral võib hoolsusmeetmeid kohaldada lihtsustatud korras - Rahandusministri 3.04.2008 määrus nr 11

Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga - Justiitsministri 14.12.2001 määrus nr 97

Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus

Rahvusvahelise sanktsiooni seadus (kuni 04.10.2010)

Rahvusvahelise sanktsiooni seadus (jõustub 05.10.2010)